Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 9561208530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 18.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

   

Kalendarz wydarzeń  

   

Najbliższe wydarzenia  

Brak wydarzeń
   

Meritum  

5 20 cover

Starsze numery   mer ico

   
nil baner inter baner
   
Submit to Facebook
   

Zrozumieć Autyzm


Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom

Od września 2012 r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizują autorski program Zrozumieć Autyzm - Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom.

Program został zaplanowany na pięć lat i dotyczy trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Program „Zrozumieć Autyzm” realizowany jest pod patronatami Marszałka Województwa Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Patronat medialny objęło Radio Gdańsk i TVP 3,Gazeta Pomorska i TVP Bydgoszcz oraz Radio Olsztyn i TVP Olsztyn.

Nasze dotychczasowe działania na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego przyniosły znaczące rezultaty:

 • Konferencja „Zrozumieć Autyzm” w Gdańsku i Toruniu w której uczestniczyło 350 osób z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego pracowników MOPS-ów, GOPS- ów, PCPR- ów, DPS-ów, nauczycieli, pielęgniarek.
 • Sympozjum naukowe „Wsparcie rodzin osób z autyzmem” z udziałem specjalistów z całej Polski.Sympozjum naukowe „Wsparcie rodzin osób z autyzmem” z udziałem specjalistów z całej Polski.
 • Audycje radiowe, programy telewizyjne i artykuły prasowe dotyczące problematyki autyzmu.
 • Bezpłatne 40h profesjonalne szkolenia z zakresu terapii behawioralnej przygotowujące do pracy z osobami z autyzmem. Do tej pory zostało przeszkolonych 216 osób ze wszystkich pomorskich powiatów oraz 123 osoby z 6 powiatów kujawsko-pomorskich.
 • Bezpłatne szkolenia dla pomorskich rodziców i opiekunów – do czerwca 2014r. zostało przeszkolonych 324 osób.
 • Współorganizacja bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku – zostało przeszkolonych 107 osób.
 • Utworzenie Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, gdzie mogą zgłaszać się rodzice po bezpłatną wstępną diagnozę swoich dzieci oraz porady i instrukcje do pracy z nimi. Do każdej gminy zostały rozesłane plakaty informacyjne o utworzonych Punktach.
 • Wydanie broszur informacyjnych: „Autyzm – Apteczka pierwszej pomocy dla rodziców” oraz „Twój następny pacjent ma autyzm”. W „Apteczce” znajdują się podstawowe wiadomości dotyczące autyzmu, w tym jego pierwszych symptomów oraz informacje o prawach osób z autyzmem, regulacjach prawnych, które ich dotyczą oraz instytucji, które mogą i powinny udzielać im pomocy. Istnieje możliwość bezpłatnego ich pobrania ze strony www.zrozumiecautyzm.eu jako pliki pdf.
 • Współpraca z Domem Pomocy w Szpęgawsku powiat starogardzki, której oczekiwanym rezultatem będzie stworzenie modelowego programu mieszkalnictwa dla dorosłych osób z autyzmem w domach pomocy społecznej.

Historia


Skąd przychodzimy

Początku historii Izb Lekarskich można upatrywać już w starożytności odnosząc do tego działanie wyodrębnionej grupy społecznej, jaką byli wtedy kapłani.

W Mezopotamii działalność lecznicza była skodyfikowana, czego dowodem jest część zapisów znalezionego w 1902 r. w Suzie Kodeksu Hammurabiego opisujących normy prawne praktyki lekarskiej. A oto cytat z tego zapisu:
„Jeśli lekarz złamaną kończynę wyleczy albo chore wnętrzności wygoi chory zapłaci lekarzowi 5 syklów.... Jeśli lekarz zada człowiekowi ciężką ranę operacyjną nożem brązowym i człowieka wyleczy... otrzymuje 10 syklów…”
ale również
„Jeśli lekarz zada człowiekowi ciężką ranę operacyjną i śmierć tegoż sprowadzi albo oko tegoż człowieka zniszczy należy mu ręce odciąć..."
Dla uprzytomnienia hojności zapłaty – za 2 sykle srebra można było w owym czasie wybudować średniej wielkości okręt.
W Mezopotamii istniały ślady pierwszej organizacji zawodowej - gildii lekarskiej.

W starożytnym Egipcie wyodrębniono sui generis specjalizacje lekarskie, ponieważ poszczególni lekarze zajmowali się ściśle określonymi częściami ciała np. oczyma, zębami, głową itd. Lekarze praktykowali w świątyniach.

W starożytnej Grecji profesję lekarską wywodzono z rodziny boga Asklepiosa, który dał początek pokoleniu Asklepiadów praktykujących sztukę medyczną. Potomkiem tego rodu był urodzony w Kos w 460 r. p.n.e. Hipokrates, autor najsłynniejszej przysięgi lekarskiej stanowiącej zestaw norm etycznych, do których odnoszą się również współczesne kodeksy deontologiczne.

Lekarzami starożytnego Rzymu byli Grecy, których biegłość w sztuce lekarskiej otaczana była powszechnym szacunkiem. Popularność medycyny greckiej wśród Rzymian zwiększało jej motto: „Tuto, celeriter et iucunde", tj. „pewnie, szybko i przyjemnie”. Wzrastająca liczba lekarzy spowodowała powstanie zrzeszeń medyków tj. korporacji. Wprowadzono obowiązek uzyskiwania zezwolenia władz na wykonywanie praktyki lekarskiej.

Okres Średniowiecza i postępująca chrystianizacja Europy spowodowała zniszczenie nieomal całego dorobku naukowego starożytności. Ośrodkami wiedzy i pomocy medycznej stały się klasztory. Stopniowo medycyny zaczęto uczyć także w szkołach świeckich, a od XII wieku rozpoczyna się rozwój uniwersytetów. Ze względu na małą liczbę, lekarze w wiekach średnich nie tworzyli organizacji o charakterze zawodowym, jak np. kupcy – gildie.

Czasy Odrodzenia i Baroku to moment znaczącego przyspieszenia rozwoju nauk medycznych, które stały się domeną uniwersytetów. Wynalazek druku poszerzył możliwości przekazywania wiedzy. Zniesienie zakazu wykonywania sekcji zwłok spowodowało ogromny skok w nauczaniu anatomii. W XVI i XVII wieku pojawiają się towarzystwa naukowe. Pod koniec XVI wieku zaczęły powstawać Collegia Medica, zabezpieczające prawa i przywileje dyplomowanych lekarzy, a także dbałość o postępowanie etyczne i poziom wiedzy fachowej. Udzielały pomocy fachowej młodym lekarzom.

W czasach nowożytnych w wieku XIX zaczynają powstawać izby handlowe i innego rodzaju, np. izby aptekarskie. W Prusach Izby Lekarskie utworzono 24 maja 1887 r., jako efekt reform kanclerza Bismarcka. Na ziemiach polskich utworzono izby Poznańską, Zachodniopomorską i Wschodniopomorską, oraz Śląską. W Austrii izby powstały w 1891 roku, a na ziemiach polskich: we Lwowie Wschodniogalicyjska i w Krakowie Zachodniogalicyjska. Na terenie zaboru rosyjskiego izby lekarskie nigdy nie powstały, natomiast powstawały Towarzystwa Naukowe: we Lwowie, Warszawie i innych miastach.

Usiłowania integracyjne lekarzy z trzech zaborów przejęły Zjazdy Lekarzy i Przyrodników Polskich, odbywające się naprzemiennie w Krakowie i Lwowie. W 1907 r. na Zjeździe we Lwowie uchwalono wspólny dla lekarzy wszystkich trzech zaborów kodeks deontologiczny.

Po odzyskaniu niepodległości, 2 grudnia 1921 roku Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawy o wykonywaniu praktyki lekarskiej oraz o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich.

Struktura terytorialna samorządu lekarskiego oparta była na podziale administracyjnym kraju (wojewódzkie izby lekarskie). Członkami izby byli wszyscy lekarze wykonujący zawód na terenie kraju.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego 22 września 1922 r. utworzono:

 • Izbę Lekarską Warszawsko-Białostocką
 • Izbę Lekarską Lwowską
 • Izbę Lekarską Krakowską
 • Izbę Lekarską Łódzką
 • Izbę Lekarską Poznańsko-Pomorską

Izba lekarska Wileńsko-Nowogródzka powstała w grudniu 1925 roku, zaś Śląska w 1934 roku. W wyniku podziału izby lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej powołano w czerwcu 1939 roku Izbę Lekarską Pomorską z siedzibą w Toruniu.
Organami izby były: rada izby, zarząd izby, komisja rewizyjna i sądy dyscyplinarne.
Rada Izby wybierana na okres 3 lat.

Zarząd wybierany na okres roku. Do zadań zarządu należało:
prowadzenie list lekarzy, zwoływanie posiedzeń Rady, wydawanie opinii na życzenie władz i Naczelnej Izby Lekarskiej, sporządzanie corocznego budżetu, wykonywanie uchwał Rady, pobieranie składek, pośredniczenie w nieporozumieniach między członkami izby, przekazywanie sądowi dyscyplinarnemu spraw dotyczących wykroczeń członków izby i występowanie wobec czynników zewnętrznych w obronie praw i dobra stanu lekarskiego. Zarząd wybierał spośród siebie naczelnika, dwóch zastępców, pisarza i skarbnika.
Komisja Rewizyjna wybierana była albo spośród członków Rady albo innych członków izby, uprawniona była do kontroli finansów, ksiąg i dokumentów finansowych. Swoje kontrole mogła przeprowadzać w każdym czasie, także na wniosek Rady, Zarządu Naczelnej Izby Lekarskiej a także władz państwowych.

Sąd Lekarski wybierany był spośród członków rady i spoza nich na 1 rok. Zakres kar: ostrzeżenie, napomnienie, nagana, zawieszenie prawa praktyki na rok oraz wykreślenie z listy lekarskiej, co było równoznaczne z odebraniem prawa praktyki. Zaostrzenie kary polegało na ogłoszeniu wyroku w dzienniku urzędowym izby, nałożenie grzywny w wysokości 50 tys. marek oraz odebranie biernego i czynnego prawa wyborczego na okres jednej kadencji organów izby. Czynność rzecznika dyscyplinarnego przewodniczący sądu powierzał każdorazowo jednemu z członków sądu. Oskarżony obowiązany był posiadać obrońcę wybranego przez siebie albo przez sąd spośród członków izby.
Naczelna Izba Lekarska składała się z przedstawicieli izb wojewódzkich. Organami Naczelnej Izby były rada izby, zarząd, komisja rewizyjna i sąd dyscyplinarny.

Ustawę o Izbach Lekarskich znowelizowano 15 marca 1934 roku. W ustawie określono dokładnie zadania i zakres działania izby:

 • współdziałanie między władzami rządowymi i samorządowymi w sprawach zdrowia publicznego,
 • krzewienie i strzeżenie etyki, godności i sumienności zawodowej wśród członków izby,
 • współdziałanie z władzami rządowymi w sprawach wykonywania nadzoru nad praktyką lekarską,
 • przedstawicielstwo zawodu lekarskiego i obrona jego interesów,
 • praca nad stanem materialnym członków izby a w szczególności zakładanie za zgodą właściwej władzy i prowadzenie przymusowych instytucji ubezpieczeniowych oraz wzajemnej pomocy dla członków izby i ich rodzin,
 • popieranie instytucji naukowych oraz zakładanie, prowadzenie albo popieranie prac i instytucji społecznych,
 • sądownictwo dyscyplinarne i sądownictwo polubowne.

W znowelizowanej ustawie powiązano wpis na listę izby lekarskiej z miejscem zamieszkania, niezależnie od miejsca wykonywania zawodu, np. na terenie innej izby. Ustawa wydłużyła kadencję organów do 5 lat, ustaliła liczebność rady okręgowej izby lekarskiej na 30 osób, zarządu na 6-12 osób, a sądu na 12-18 osób. Zamiast naczelnika wprowadzono prezesa, a pisarza – sekretarza ze skarbnikiem, wybieranych na kadencję trzyletnią. Zadania organów izby pozostały bez zmian. Naczelna Izba Lekarska miała się składać z przedstawicieli izb okręgowych wybieranych wg klucza: 1 osoba, jako członek Izby naczelnej i 1 osoba, jako zastępca członka na każde rozpoczęte 400 członków izby okręgowej. NIL powinna zatwierdzać budżety okręgowych izb lekarskich, opracowywać ramowe regulaminy izb i sądów dyscyplinarnych oraz ramowe statuty instytucji powołanych przez izby, ustala ogólne zasady etyki lekarskiej oraz wydawanie dziennika urzędowego izb lekarskich. Zmienił się nominał wartości grzywny tj. 500 zł.

Nadzór nad samorządem wykonywał Minister Opieki Społecznej uprawniony do zawieszania albo uchylania uchwał organów izby.
W dwudziestoleciu międzywojennym lekarze dentyści nie wchodzili w skład Izby Lekarskiej. Sprawy tej grupy zawodowej załatwiały towarzystwa odontologiczne i związki oraz stowarzyszenia zawodowe. Ustawa z 11 stycznia 1938 roku powołała samorząd zawodowy lekarzy dentystów. Zadania i struktura korporacji lekarzy dentystów była analogiczna jak w izbach lekarskich. Powołano cztery okręgowe Izby Lekarzy Dentystów: w Warszawie, Poznaniu, Wilnie i Krakowie. Naczelna Izba Lekarzy Dentystów rozpoczęła działalność w końcu 1938 roku.

Upadek II Rzeczpospolitej był równocześnie kresem działalności samorządu lekarskiego. Distriktartzt dr Johan Kamiński zawiadomił Naczelną Izbę Lekarska 26 stycznia 1940 roku o likwidacji Izb Lekarskich. W tym samym miesiącu okupanci powołali w Krakowie, siedzibie Generalnego Gubernatorstwa, Naczelną Izbę Zdrowia oraz okręgowe izby zdrowia pod zarządem niemieckim. Już w 1944 roku rozpoczęła w Krakowie działalność tajna Krakowska Izba Lekarska.

Po zakończeniu II wojny światowej niezwłocznie przystąpiono do reaktywacji działalności samorządu lekarskiego. Pierwszą reaktywowano wymienioną Krakowską Izbę Lekarską, a niewiele później Warszawsko-Białostocką. Naczelna Izba Lekarska pod przewodnictwem prof. Mieczysława Michałowicza rozpoczęła działalność 22 marca 1945 roku. Podstawy prawne działalności izb nadał dekret o działalności samorządu lekarskiego z 8 listopada 1946 roku. Reaktywowano również samorząd lekarsko-dentystyczny i aptekarski. Powołano osiem izb lekarskich: w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i w Sopocie Powołano, w związku z przyłączeniem do terytorium Polski ziem zachodnich, Izbę Lekarską we Wrocławiu. Atmosfera polityczna wokół reaktywowanych izb była zła. Władze PRL uważały samorząd lekarski za siedlisko reakcji, a izby lekarskie za instytucję „klasowo obcą”. Nie dziwi więc, że Ustawą z 18 lipca 1950 roku. Izby Lekarskie zlikwidowano. Majątek izb przejął Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia oraz skarb państwa.

W Zwiazku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia lekarze stanowili ok. 5% liczby członków, stąd nikłe możliwości realizowania swoich postulatów czy zgłaszanych potrzeb. Przez cały okres PRL-u Izby Lekarskie wspominane były, zwłaszcza wśród lekarzy starszej i średniej generacji, jako udany model współpracy samorządu lekarskiego z władzą państwową i rzeczywistego reprezentanta interesów lekarzy. Szczególnie dotkliwy okazał się brak izb w postrzeganiu i przestrzeganiu norm etycznych. Określano ów stań, jako lukę deontologiczną.

Ponawiane próby odtworzenia samorządu lekarskiego w latach 50-tych nie powiodły się głównie z powodu sprzeciwu CRZZ. W tej sytuacji lekarzom pozostało zadowalanie się reprezentacją w związkach zawodowych i towarzystwach naukowych, szczególnie PTL. W roku 1980, powstanie NSZZ Solidarność i przychylne nastawienie związku do reaktywacji izb lekarskich stworzyło szansę na odrodzenie samorządu lekarskiego. Wprowadzenie stanu wojennego przekreśliło te rachuby.

Wiosną 1986 roku Polskie Towarzystwo Lekarskie spotkało się z wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej posłem SD prof. Zbigniewem Gburkiem, który zadeklarował poparcie na forum Sejmu inicjatywy powołania samorządu lekarskiego. Poseł Gburek dotrzymał słowa i w swoim wystąpieniu sejmowym przedstawił projekt powołania samorządu lekarskiego. Dzięki jego wysiłkom zdecydowano się powołać podkomisję ds. samorządu lekarskiego, która na jego wniosek postanowiła wystąpić z poselską inicjatywą ustawodawczą opracowania projektu ustawy o samorządzie lekarskim. Projekt trafił pod obrady Sejmu 27 września 1988 roku uzyskując poparcie wszystkich klubów poselskich. Sejm powołał podkomisję odpowiadającą za dalsze prace nad ustawą pod przewodnictwem doc. Janusza Szymborskiego (PZPR).

W Podzespole ds. Zdrowia obradującego równolegle Okrągłego Stołu dyskutowano również potrzebę powołania samorządu lekarskiego. Na kolejnym posiedzeniu Podzespołu postanowiono w pilnym trybie poddać projekt ustawy o samorządzie lekarskim ocenie środowiska lekarskiego i po uwzględnieniu uwag skierować go razem z opracowanymi załącznikami na plenarne posiedzenie sejmu bieżącej kadencji. Pomimo blokujących działań przedstawicielki Związków Zawodowych i jednego z posłów PZPR, 17 kwietnia 1989 roku na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych przedstawiono prace podkomisji posła Szymborskiego trzem komisjom sejmowym i po burzliwej dyskusji przystąpiono do rozpatrywania projektu ustawy, której nazwę zmieniono na „ustawa o izbach lekarskich”. Posłowie projekt przyjęli w całości, a na kolejnym posiedzeniu, po wniesieniu kilku poprawek, komisje wniosły do Sejmu o uchwalenie Ustawy o Izbach Lekarskich. Głosowanie odbyło się 17 maja 1989 roku, ustawę uchwalono jednogłośnie pod nieobecność na sali sejmowej posłów klubu PSL.

19 czerwca 1989 roku Rada Państwa powołała Komitet Organizacyjny Izb Lekarskich w liczbie 177 osób, składający się z przedstawicieli PTL, PTS, KK Solidarność, Zrzeszenia Polskich Towarzystw Lekarskich, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia oraz osób wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu, 6 lipca 1989 roku, wyłoniono 29-osobowe prezydium pod przewodnictwem prof. Jacka Żochowskiego, oraz wybrano przewodniczących komisji problemowych. Przewodniczącym komisji zjazdowej został prof. Stanisław Rudnicki. Zdecydowano o utworzeniu 11 izb terytorialnych i 3 resortowych o zasięgu ogólnokrajowym. Na siedziby Okręgowych Izb Lekarskich wybrano miasta – siedziby Akademii Medycznych. Na posiedzeniu prezydium Komitetu Organizacyjnego wybrano jego sekretarzy i skarbnika oraz omówiono działanie komisji problemowych i ustalono datę I Zjazdu Izb Lekarzy w Warszawie na 10-12 grudnia 1989 r. Zorganizowano zebrania inauguracyjne poszczególnych Okręgowych Izb Lekarskich. W Bydgoszczy rolę tę powierzono dr Czesławie Nowickiej. Podkreślono tymczasowość podziału terytorialnego i liczebności izb, pozostawiając ostateczną decyzję I Krajowemu Zjazdowi Lekarzy. Ustalono parytet reprezentacji OIL na Zjeździe Krajowym na 1 delegat na 100 członków OIL. W listopadzie 1989 roku odbyły się Zjazdy OIL, podczas których wybrano władze izb oraz delegatów na Zjazd Krajowy.

W procesie reaktywowania samorządu lekarskiego w Województwie Toruńskim aktywne były Oddziały Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Przeprowadzono badania ankietowe popularności działaczy PTL i PTS i utworzono ranking dający podstawę do zorganizowania Komitetu Założycielskiego Izby Lekarskiej w Toruniu. Początkowo wyłoniona Grupa Założycielska liczyła 24 osoby i ukonstytuowała się 17 stycznia 1989 r. Grupa Założycielska już pod nazwą Komitet Założycielski Izby Lekarskiej w Toruniu razem ze Społecznym Komitetem NSZZ Solidarność ds. wyborów Izb Lekarskich i pełnomocnikiem Komitetu Organizacyjnego Okręgowych Izb Lekarskich przystąpiły 11 września 1989 roku do organizowania wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. Powołano rejony wyborcze z ograniczeniem liczebności do 200 osób, odrębny rejon dla lekarzy stomatologów, celem przeprowadzenia wyborów.

W Toruniu, przed planowanym na 14 listopada 1989 r. Okręgowym Zjazdem Lekarzy w Bydgoszczy, odbyło się w dniu 8 listopada 1989 r. zebranie delegatów, które dokonało wyboru ze swego grona 11 delegatów na Krajowy Zjazd i zaakceptowało dwie delegatki wybrane przez PTS. Zebrani postanowili zwrócić się do Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Bydgoszczy o niepowoływanie Okręgowej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy Zwrócono się także o zaakceptowanie przez innych delegatów obecnych na Zjeździe, delegatów na Zjazd Krajowy wybranych w województwach Włocławskim i Toruńskim, po ich przedstawieniu, w głosowaniu jawnym. Udział delegatów z Województwa Włocławskiego był pochodną porozumienia między społecznościami lekarskimi obydwu województw o utworzeniu wspólnej Okręgowej Izby Lekarskiej z siedzibą w Toruniu, po zaakceptowaniu tego postulatu przez Krajowy Zjazd Lekarzy. Stanowisko delegatów województw włocławskiego i toruńskiego spowodowało burzliwą dyskusję, ale ostatecznie delegaci pozostałych dwóch województw zagłosowali zgodnie z oczekiwaniami grupy włocławsko-toruńskiej, umożliwiając doprowadzenie Okręgowego Zjazdu Lekarzy do końca i wybór delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

I Krajowy Zjazd Lekarzy wybrał Prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Tadeusza Chruściela, członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – prof. Stanisława Leszczyńskiego, jego zastępców, Naczelny Sąd Lekarski z przewodniczącym dr. Tadeuszem Wenclem oraz Naczelną Komisję Rewizyjną z przewodniczącym dr. Michałem Kurowskim, oraz przyjął uchwałę w sprawie regulaminów organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Na swoim pierwszym posiedzeniu Naczelna Rada Lekarska powołała 21 Okręgowych Izb Lekarskich, zgodnie z postulatami zainteresowanych środowisk lekarskich, w tym Okręgową Izbę Lekarską z siedzibą w Toruniu. Naczelna Rada Lekarska uchwaliła również szereg regulaminów ramowych.

Po powrocie ze Zjazdu lekarze województwa włocławskiego i toruńskiego zwołali na 10 stycznia 1990 r. I Okręgowy Zjazd Lekarzy, na którym uchwalono regulamin zjazdu, liczebność organów izby i ich regulaminy z powołaniem ośmiu komisji problemowych, dokonano wyboru Prezesa OIL w osobie Macieja Czerwińskiego oraz organów izby i ich przewodniczących. Okręgowa Rada Lekarska liczyła 17 osób, Okręgowy Sąd Lekarski 16 osób z przewodniczącym Bohdanem Dowborem, Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 13 osób z Rzecznikiem Lechem Bieganowskim oraz Okręgową Komisje Rewizyjną 7, osób w tym przewodnicząca Maria Poleszczuk. Utworzono Delegatury Izby we Włocławku i Grudziądzu.

Uchwałą z dnia 19 lutego 1990 r. Prezydium NRL zmieniło nazwę OIL w Toruniu na Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska z siedzibą w Toruniu.

Dzięki staraniom dr Macieja Czerwińskiego i przy życzliwym stanowisku Wojewody Toruńskiego Bernarda Kwiatkowskiego izba uzyskała prawo korzystania z trzech kondygnacji budynku przy ul. Chopina 20. Ostatecznie w 1994 roku Rada Miasta przekazała Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej budynek w całości, zaś teren nieruchomości oddała w wieczystą dzierżawę.

II Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej odbył się 4 czerwca 1990 r. i miał charakter bardziej „roboczego" w porównaniu z pierwszym, założycielskim. Z przedstawionych sprawozdań obydwu delegatur można wnosić o dość dużej aktywności środowisk lekarskich. Problemy stwarzało uzyskanie na stałe siedzib dla delegatur, pracujących wówczas w trudnych warunkach.

III Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej odbył się 9 kwietnia 1991 roku i oprócz spraw bieżących zajmował się omawianiem projektu ustawy o zawodzie lekarza. Zgłoszono wiele zastrzeżeń i poprawek do tekstu. Poinformowano o nawiązaniu współpracy z Izbą Lekarską w Getyndze z planem corocznych wzajemnych wizyt i wymiany młodych lekarzy. W siedzibie OIL zlokalizowano filię Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.

Ważnym wydarzeniem był zwołany do Torunia VII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy poświęcony nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej i uchwaleniu ostatecznej jego wersji.

Kolejne Okręgowe Zjazdy Delegatów Kujawsko-Pomorskiej OIL zajmowały się na bieżąco sprawami wynikającymi z działalności statutowej samorządu, w szczególności omawiając sprawozdania Prezesa ORL, Skarbnika, oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego. Tematem nawracającym w dyskusjach były trudności egzekwowania od MZiOS należności za wykonywanie przejętych przez Izbę zadań administracyjnych (rejestr lekarzy, wydawanie praw wykonywania zawodu, działalność Okręgowego Rzecznika, Odpowiedzialności Zawodowej, itd.). Postulowano również stworzenia możliwości pomocy prawnej dla członków Izby.

W 2002 roku dzięki inicjatywie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, wespół z decyzją Rady Miejskiej m. Torunia o preferencyjnych warunkach sprzedaży majątku miejskiego, zakończono proces prywatyzacji placówek lecznictwa podstawowego.

Od chwili powstania Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu dużo uwagi poświęcała problemom seniorów, starając się o aktywizację tego środowiska (spotkania towarzyskie, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do sanatoriów) oraz przychodząc z pomocą materialną na miarę możliwości finansowych Izby. Zawiązane, jako niezależna organizacja Stowarzyszenie Senioratu przy KPOIL postawiło sobie za cel zgromadzenie środków i zorganizowanie Domu Seniora. Zamiar niestety nie powiódł się, zaś w miejsce tego stowarzyszenie zaangażowało się w inne formy pomocy seniorom, m.in. przez zorganizowanie szczepień profilaktycznych, badań densytometrycznych czy zorganizowanie poradni geriatrycznej. Zainicjowano prowadzenie rekonesansu dla odnalezienia seniorów potrzebujących pomocy, a nie zwracających się o nią.

W minionym 25-leciu Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu działała pod wodzą Kazimierza Bryndala, Macieja Czerwińskiego i Łukasza Wojnowskiego, tego ostatniego również dzisiaj.

Kierownictwo Delegatur sprawowali: w Grudziądzu – Piotr Kowalski i Wiesław Umiński, we Włocławku – Andrzej Kunkel i Bogdan Wojtecki.

Co nam się udało? Myślę, że wypada wymienić, nie na prawach rankingu:

 • uzyskanie przyzwoitej i przez wiele lat wystarczającej siedziby,
 • zorganizowanie sprawnie działającego biura, a przez to sporządzenie wiarygodnego spisu lekarzy,
 • przeprowadzenie wydawania tymczasowych a ostatecznie stałych praw wykonywania zawodu,
 • uporządkowanie spraw prywatnych praktyk lekarskich,
 • wprowadzenie możliwości licencjonowania prywatnych gabinetów lekarskich,
 • prawne działanie organów izby: OROZ, OSL,
 • sprawne przeprowadzanie wyboru delegatów i organów izby,
 • wydawanie własnego periodyku i powołanie rzecznika prasowego,
 • zorganizowanie i zapewnienie siedzib delegaturom,
 • utworzenie pierwszego w izbach w Polsce odznaczenia „Pro Gloria Medici",
 • sprawne przeprowadzenie VII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy,
 • wysoko oceniony, zorganizowany VII Światowy Kongres Polonii Medycznej,
 • powołanie instytucji Rzecznika Praw Lekarza,
 • organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych,
 • popieranie i organizacja imprez sportowych lekarzy,
 • aktywizacja seniorów i przychodzenie im z pomocą,
 • last but not least, zrealizowanie planu posiadania nowej siedziby,

To mój osobisty zestaw, nie pretendujący do miana powszechnie akceptowanego.

Przedstawione państwu wystąpienie nie ma ambicji kronikarskich, stanowi próbę przedstawienia jak to było kiedyś i skąd to, co jest teraz.

Andrzej Kunkel

W przygotowaniu wystąpienia szeroko korzystałem z rozprawy doktorskiej doktora Piotra Kordela „Geneza, struktura i funkcjonowanie Samorządu Lekarskiego w Polsce w latach 1989 - 2009".

Galeria


Szkolenie w Izbie Lekarskiej, 08.09.2018 r.

W dniu 8 września 218 roku w siedzibie Izby Lekarskiej w Toruniu odbyło się szkolenie dotyczące kwalifikacji do szczepień ochronnych.

 • IMG_20180908_130444
 • IMG_20180908_130502


Wizyta delegacji K-POIL w Getyndze, 14-17.04.2016 r.

W dniach 14-17.04. br. delegacja KPOIL przebywała z wizytą u naszych partnerów z Getyngi. W przygotowanym przez gospodarzy programie znalazło się m.in. zwiedzanie dwóch miejscowych szpitali oraz wizyta w Instytucie Maksa Plancka. Jak zwykle nie zabrakło rozmów na temat organizacji ochrony zdrowia w obydwu krajach oraz warunków pracy lekarzy.

 • instytut
 • instytut_1
 • pomnik_gesiarki
 • u_burmistrza
 • u_burmistrza_1
 • w_szpitalu

fot. Sławomir Badurek


Okręgowy Zjazd Lekarzy, Sala Konferencyjna Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, 19.03.2016 r.

 • IMG_8538
 • IMG_8540
 • IMG_8544
 • IMG_8550
 • IMG_8556
 • IMG_8560
 • IMG_8571
 • IMG_8581
 • IMG_8591
 • IMG_8604
 • IMG_8610
 • IMG_8632
 • IMG_8642
 • IMG_8649

fot. Sławomir Badurek

 • DSC_0014
 • DSC_0015
 • DSC_0016
 • DSC_0017
 • DSC_0018
 • DSC_0019
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0022
 • DSC_0023
 • DSC_0024
 • DSC_0025
 • DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0029
 • DSC_0030
 • DSC_0032
 • DSC_0033
 • DSC_0034
 • DSC_0036
 • DSC_0037
 • DSC_0038
 • DSC_0039
 • DSC_0040
 • DSC_0041
 • DSC_0043
 • DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0052
 • DSC_0053
 • DSC_0054
 • DSC_0056
 • DSC_0057

fot. Ewa Umińska


Wieczór Pieśni Niepoedległej

„Dekretem z dnia 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem zwolnionemu z więzienia w Magdeburgu Józefowi Piłsudskiemu. Klęska Niemiec i rozpad Austro-Węgier umożliwiły realizację deklarowanego przez aliantów planu odbudowy niepodległej Polski. Tak realnym stawało się marzenie pokoleń Polaków niestrudzenie walczących zbrojnie i politycznie o przekreślenie koszmaru rozbiorowego i powrót Polski na mapę Europy (…)"
„…Polska to /była/ wielka rzecz” …nie ‘nienormalność’, a przedmiot dumy i umiłowania."
Andrzej Kunkel

Z okazji Święta 11 listopada w Izbie Lekarskiej odbył się „Wieczór Pieśni Niepodległej”. Wspólnemu śpiewaniu piosenek akompaniowali Pan Krzysztof Zaremba i Pan Michał Hajduczenia.

 • DSC_0167
 • DSC_0173
 • DSC_0181
 • DSC_0188


II Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14 i 15 listopada br. w siedzibie K-POIL w Toruniu odbyło się II Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych, grupy aktywnych lekarzy działających w ramach Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Forum dedykowane było młodym lekarzom rodzinnym i miało na celu praktyczne podnoszenie wiedzy. W tym roku tematem przewodnim szkolenia była ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego.

Tradycją tej grupy lekarzy jest już spotkanie w ramach Prekonferencji przed corocznym Zjazdem i Konferencją Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w roku 2016 będą to Kielce. Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych powstało z wielkiej chęci wszystkich członków grupy do częstszych spotkań, podnoszenia swoich kwalifikacji, w jak najbardziej praktyczny sposób - warsztaty w małych podgrupach. Pierwsze Forum MLR odbyło się w 2015 r. w Krakowie, teraz przyszedł czas na Toruń.

Grupa Młodych Lekarzy Rodzinnych jest Grupą Rezydentów i Młodych Lekarzy Rodzinnych powołaną przy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Jej celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności jako lekarzy rodzinnych oraz aktywizację środowiska rezydentów i młodych lekarzy. Chcą stwarzać możliwość realizacji potrzeb zarówno w trakcie szkolenia specjalizacyjnego jak też dalszej kariery zawodowej oraz zachęcić do starań o własny rozwój, co w efekcie ma służyć poprawie jakości świadczonych usług, kształtowaniu właściwego wizerunku lekarza rodzinnego i zwiększeniu satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Można ich znaleźć na www.mlodzirodzinni.pl oraz Facebooku.

Wykład inaugurujący szkolenie wygłosił dr hab. n. med. Sławomir Czachowski.

1. Organizatorami szkolenia byli:

 • lek. med. Maciej Deczyński, specjalista medycyny rodzinnej, wicepreze zarządu Grupy Młodych Lekarzy Rodzinnych działającej przy KLRwP,

Wykładowcy USG:

 • lek. med. Artur Kosicki, lek. med. Kamil Nyga i lek. med. Tomasz Zakrzewski, specjaliści medycyny rodzinnej, wielokrotni uczestnicy Kursów Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii

Wykładowcy Fizjoterapii:

 • lek. med. Mikołaj Wiśniewski, specjalista medycyny rodzinnej i mgr Bartłomiej Idziak, fizjoterapeuta

Wykładowca Komunikacji:

 • dr n. hum. w zakresie psychologii, Pani Kinga Sobieralska-Michalak.

W forum brało udział 35 uczestników z całej Polski, średnia ich wieku to 30 lat.

Głównym celem Forum były:

 1. W sferze USG – uświadomienie lekarzom rodzinnym, że USG jest bardzo przydatnym i szybko dostępnym badaniem, które znacznie ułatwia postawienie diagnozy w gabinecie lekarza rodzinnego.
 2. W sferze fizjoterapii – aktywne badania narządów układu ruchu w formie ćwiczeń w parach.
 3. W sferze komunikacji – praktyczne warsztaty „Trudny pacjent, czy trudny lekarz”, praca w kilkuosobowych grupach, scenki.

Warsztaty miały także za zadanie zainteresować tematem, nakłonić ich uczestników do udziału w certyfikowanych kursach.

Ze względu na duże zainteresowanie, organizatorzy oraz uczestnicy pragną tę formę szkoleń kontynuować, a ze względu na zrozumienie i bardzo ciepłe przyjęcie przez K-POIL, warunki lokalowe oraz przyjazność Torunia dla takich spotkań, już mówi się o kolejnej edycji wiosną przyszłego roku.

Oprócz wielu godzin spędzonych przed monitorem USG oraz na/przy stole fizjoterapeutycznym, młodzi lekarze znaleźli czas na spacer po Toruniu, zaznajomienie się z jego atrakcjami turystycznymi i kulinarnymi, m.in. wieczorne spotkanie w Muzeuem Toruńskiego Piernika, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z fragmentem toruńskiej historii jak i spróbować samemu przygotować i upiec pierniki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

 • DSC_3540
 • DSC_3557
 • DSC_3564
 • DSC_3568
 • DSC_3571
 • DSC_3574
 • DSC_3588
 • DSC_3590
 • DSC_3631
 • DSC_3655
 • DSC_3686
 • DSC_3704
 • DSC_3740
 • DSC_3787
 • DSC_3835
 • DSC_3849
 • DSC_3861
 • DSC_3867
 • DSC_3872
 • DSC_3873
 • DSC_3880
 • DSC_3881


"Trudny pacjent, środki ochrony prawnej" - szkolenie

Szkolenie „Trudny pacjent, środki ochrony  prawnej”, poprowadzili: mec. Łukasz Płaza i mec. Krzysztof Izdebski, 04.11.2015 r. Izba Lekarska w Toruniu.

 • DSC_0071
 • DSC_0072


"Akademia Pacjenta - czyli jak się nie dać zabójcy"

W trakcie szkolenia w ramach „Akademii Pacjenta – czyli jak się nie dać zabójcy Nr 1”, które odbyło się w dniu 06.11.2015 r. w siedzibie Izby Lekarskiej w Toruniu, zajęcia z resuscytacji prowadził Tomasz Szymczak – ratownik medyczny.

Szkolenia organizuje dr Jacek Gessek.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://srv212-17.hosting.torman.pl/images/akademia_pacjenta


Wernisaż prac Pani dr Barbary Brendel-Kwiatkowskiej, 03.11.2015 r.

W dniu 03.11.2015 r. w siedzibie Izby Lekarskiej w Toruniu odbył się uroczysty wernisaż obrazów Pani doktor Barbary Brendel-Kwiatkowskiej.

Wystawa czynna będzie do końca grudnia 2015 roku w godzinach pracy Izby. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Uroczystość rozdania ograniczonych praw wykonywania zawodu, 28.09.2015 r.

28 września br. w siedzibie Izby Lekarskiej, w obecności zaproszonych gości: koordynatorów, dyrektorów placówek, członków Okręgowej Rady Lekarskiej i Komisji Kształcenia odbyło się uroczyste wręczenie praw wykonywania zawodu absolwentom UM, którzy od 1 października 2015 r. rozpoczynają staż podyplomowy.

 

 

 

 • DSC_0052
 • DSC_0053
 • DSC_0054
 • DSC_0055
 • DSC_0056
 • DSC_0057
 • DSC_0058
 • DSC_0059
 • DSC_0060
 • DSC_0061
 • DSC_0062
 • DSC_0063
 • DSC_0064
 • DSC_0065
 • DSC_0066
 • DSC_0067
 • DSC_0068
 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • DSC_0071
 • DSC_0072
 • DSC_0073
 • DSC_0074
 • DSC_0075
 • DSC_0076
 • DSC_0077
 • DSC_0078
 • DSC_0079
 • DSC_0080
 • DSC_0081
 • DSC_0082
 • DSC_0083
 • DSC_0084
 • DSC_0085
 • DSC_0086

Ciąg dalszy na następnej stronie


Uroczystość rozdania ograniczonych praw wykonywania zawodu, 28.09.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 • DSC_0087
 • DSC_0088
 • DSC_0089
 • DSC_0090
 • DSC_0091
 • DSC_0092
 • DSC_0093
 • DSC_0094
 • DSC_0095
 • DSC_0096
 • DSC_0097
 • DSC_0098
 • DSC_0099
 • DSC_0100
 • DSC_0102
 • DSC_0103
 • DSC_0104
 • DSC_0105
 • DSC_0106
 • DSC_0107
 • DSC_0108
 • DSC_0109
 • DSC_0110
 • DSC_0111
 • DSC_0112
 • DSC_0113
 • DSC_0114
 • DSC_0115
 • DSC_0116
 • DSC_0117
 • DSC_0118
 • DSC_0119
 • DSC_0120
 • DSC_0121


Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Toruniu, 18.09.2015 r.

W dniu 18.09.2015 r. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu gościła członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej zwiedzili nową siedzibę naszej Izby, potem zasiedli do obrad, a następnie udali się na zwiedzanie Torunia.

Naszymi gośćmi byli:

Maciej Hamankiewicz – Prezes NRL
Konstanty Radziwiłł
Mariusz Janikowski
Marek Jodłowski
Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Wojciech Marquardt
Stefan Sobczyński
Jolanta Szczurko
Wojciech Łącki
Zofia Waryszewska-Chrząstek
Zbigniew Węgrzyn
Katarzyna Strzałkowska
Michał Kozik

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7


Uroczysty Jubileusz 25-lecia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, 11.04.2015 r.

W dniu 11 kwietnia 2015 roku w Ratuszu Starego Miasta w Toruniu odbyły się uroczystości związane z obchodami 25-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.

 

 

 • DSC_0006
 • DSC_0007
 • DSC_0009
 • DSC_0010
 • DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0031
 • DSC_0034
 • DSC_0037
 • DSC_0038
 • DSC_0040
 • DSC_0046
 • DSC_0047
 • DSC_0061
 • DSC_0062
 • DSC_0063
 • DSC_0064
 • DSC_0065
 • DSC_0066
 • DSC_0067
 • DSC_0068
 • DSC_0084
 • DSC_0086
 • DSC_0095
 • DSC_0097
 • DSC_0099
 • DSC_0100
 • DSC_0102
 • DSC_0104
 • DSC_0107
 • DSC_0108
 • DSC_0109
 • DSC_0111
 • DSC_0113
 • DSC_0114
 • DSC_0123
 • DSC_0124
 • DSC_0125
 • DSC_0127
 • DSC_0133

Ciąg dalszy na następnej stronie


Uroczysty Jubileusz 25-lecia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, 11.04.2015 r.

 

 

 

 

 

 • DSC_0136
 • DSC_0139
 • DSC_0141
 • DSC_0143
 • DSC_0147
 • DSC_0148
 • DSC_0150
 • DSC_0153
 • DSC_0159
 • DSC_0160
 • DSC_0162
 • DSC_0163
 • DSC_0168
 • DSC_0169
 • DSC_0174
 • DSC_0178
 • DSC_0181
 • DSC_0183
 • DSC_0185
 • DSC_0187
 • DSC_0191
 • DSC_0196
 • DSC_0200
 • DSC_0201
 • DSC_0204
 • DSC_0205
 • DSC_0206
 • DSC_0207
 • DSC_0208
 • DSC_0209
 • DSC_0210
 • DSC_0218
 • DSC_0220
 • DSC_0221
 • DSC_0223
 • DSC_0225
 • DSC_0227
 • DSC_0229
 • DSC_0232
 • DSC_0234

Ciąg dalszy na następnej stronie


Uroczysty Jubileusz 25-lecia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, 11.04.2015 r.

 

 

 

 

 

 • DSC_0237
 • DSC_0239
 • DSC_0245
 • DSC_0247
 • DSC_0250
 • DSC_0252
 • DSC_0254
 • DSC_0257
 • DSC_0259
 • DSC_0265
 • DSC_0267
 • DSC_0268
 • DSC_0269
 • DSC_0271
 • DSC_0274
 • DSC_0278
 • DSC_0279
 • DSC_0281
 • DSC_0283
 • DSC_0284
 • DSC_0286
 • DSC_0287
 • DSC_0288
 • DSC_0290
 • DSC_0292
 • DSC_0293
 • DSC_0295
 • DSC_0297
 • DSC_0298
 • DSC_0299
 • DSC_0300
 • DSC_0301
 • DSC_0304
 • DSC_0305
 • DSC_0308
 • DSC_0310
 • DSC_0316
 • DSC_0317
 • DSC_0328
 • DSC_0330

Ciąg dalszy na następnej stronie


Uroczysty Jubileusz 25-lecia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, 11.04.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 • DSC_0332
 • DSC_0335
 • DSC_0340
 • DSC_0342
 • DSC_0343
 • DSC_0346
 • DSC_0351
 • DSC_0355
 • DSC_0356
 • DSC_0362
 • DSC_0364
 • DSC_0365
 • DSC_0368
 • DSC_0370
 • DSC_0372
 • DSC_0374
 • DSC_0376
 • DSC_0377
 • DSC_0378
 • DSC_0380
 • DSC_0381
 • DSC_0391
 • DSC_0395
 • DSC_0396
 • DSC_0400
 • DSC_0402
 • DSC_0403
 • DSC_0417
 • DSC_0418
 • DSC_0428
 • DSC_0435
 • DSC_0441
 • DSC_0442
 • DSC_0445
 • DSC_0448
 • DSC_0452
 • DSC_0455
 • DSC_0458
 • DSC_0465
 • DSC_0467

Uroczystość wręczenia Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu, 29.09.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 • opwz (1)
 • opwz (10)
 • opwz (2)
 • opwz (3)
 • opwz (4)
 • opwz (5)
 • opwz (6)
 • opwz (7)
 • opwz (8)
 • opwz (9)


Wizyta delegacji z zaprzyjaźnionej Getyngi, 15-18.05.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9


Remont nowej siedziby Izby Lekarskiej w Toruniu, przy ul. Danielewskiego 6

Lato 2013

 

 

 

 

 

 • budowa_39
 • budowa_40
 • budowa_41
 • budowa_42


 Wiosna 2013

 

 

 

 

 

 • budowa_29
 • budowa_30
 • budowa_31
 • budowa_32
 • budowa_33
 • budowa_34
 • budowa_35
 • budowa_36
 • budowa_37
 • budowa_38


 Zima 2012/2013

 

 

 

 

 • budowa_1
 • budowa_10
 • budowa_11
 • budowa_12
 • budowa_13
 • budowa_14
 • budowa_15
 • budowa_16
 • budowa_17
 • budowa_18
 • budowa_19
 • budowa_2
 • budowa_20
 • budowa_21
 • budowa_22
 • budowa_23
 • budowa_24
 • budowa_25
 • budowa_26
 • budowa_27
 • budowa_28
 • budowa_3
 • budowa_4
 • budowa_5
 • budowa_6
 • budowa_7
 • budowa_8
 • budowa_9
 


Wizyta delegacji naszej Izby Lekarskiej w Getyndze, 27-30.09.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9


Budynek Izby Lekarskiej w Toruniu, przy ul. Chopina 20

 

 

 

 

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://srv212-17.hosting.torman.pl/images/chopina

Ubezpieczenia TU INTER Polska S.A dla Członków KPOIL

Dążąc do stałego wspierania Członków naszej Izby w realizacji obowiązków zawodowych, zapewniamy możliwość skorzystania z oferty produktów ubezpieczeniowych Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. (TU INTER Polska S.A.) dedykowanych dla środowiska medycznego.
Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi produktami TU INTER Polska S.A. oraz do zakupu ubezpieczeń odpowiadających Państwa indywidualnym potrzebom.
W celu potwierdzenia najwyższych standardów jakości i profesjonalizmu, informujemy, że współpraca naszej Izby z TU INTER Polska S.A. jest realizowana na podstawie umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, w granicach udzielonego pełnomocnictwa, z którym możecie się Państwo zapoznać klikając w poniższy link:

Pełnomocnictwo do pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia

pdf

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń 

pdf

Kliknij w poniższy baner, żeby poznać ofertę ubezpieczenia

inter baner

interpolska banner 01 interpolska banner 04

 

 

   

PRO MEMORIA

szczepanski krzysztof

Krzysztof Szczepański

(1954-2020)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 listopada 2020 r. zmarł, w wieku 66 lat, Pan Doktor Krzysztof Szczepański. Absolwent rocznika 1979 Akademii Medycznej w Gdańsku. Lekarz chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii onkologicznej. Długoletni pracownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku oraz wieloletni Dyrektor i Wicedyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy I, III i VIII kadencji oraz Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej III i VIII kadencji.

   

 

Tutaj jest miejsce

 

na Twoją reklamę!

 

 

Szczegóły

 

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-19.00
Wtorek  10.00-16.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-19.00
Piątek  10.00-15.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
1655694
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
914
1008
2868
6533
914
29656
1655694

Online (15 minutes ago):13

IP:3.238.190.82