Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 9561208530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 18.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

   

Kalendarz wydarzeń  

   

Najbliższe wydarzenia  

   

Meritum  

2 20 cover

Starsze numery   mer ico

   

Leki refundowane  

Lista leków refundowanych na dzień 01.03.2020 r.

pdf

Wcześniejsze listy   recepta

   

inter baner

   

net KPOIL

   
Submit to Facebook
   

 

Aktualności


List Wiceprezesa NRL dr Krzysztofa Madeja

Publikujemy list Wiceprezesa NRL dr Krzysztofa Madeja dotyczący bezpłatnych szkoleń realizowanych w formule e-learningu.

List Wiceprezesa NRL pdf


#NieDlaZmianArt37aKK

 • art37kk_1
 • art37kk_2
 • art37kk_3
 • art37kk_4
 • art37kk_5

 


Stanowisko Prezesów ORL i Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie podpisanej ustawy, tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu Karnego. Ustawodawca – bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji publicznych – zmianą jednego przepisu zrównuje możliwą odpowiedzialność lekarza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, z przestępstwami takimi jak "napad z nożem w ręku, pobicie kijem bejsbolowym, czy doprowadzenie ofiary do ciężkiego kalectwa w wyniku pobicia". Przepis ten, którego celem jest zmiana zasad wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, będzie bowiem także obejmować te sprawy, w których lekarz niosący pomoc medyczną w sposób nieumyślny popełnia tzw. błąd lekarski. Dotychczas w każdej takiej sprawie sąd w miejsce kary pozbawienia wolności mógł orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Obecnie możliwe to będzie tylko w okolicznościach, w których wymierzona kara nie byłaby surowsza od roku. Dodatkowo, co istotne – w nowym stanie prawnym – karę wolnościową sąd będzie mógł orzec jedynie, gdy jednocześnie orzeka środek karny lub kompensacyjny, którym aktualnie mógłby być tylko zakaz wykonywania zawodu. Prowadzić to może do absurdalnych sytuacji, że korzystniejsze dla lekarza będzie wymierzenie mu kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, bez zakazu wykonywania zawodu, niż orzeczenie łagodniejszych kar grzywny czy ograniczenia wolności z bardzo poważną sankcją jaką jest zakaz wykonywania zawodu.

Wprowadzone zmiany doprowadzą do sytuacji, w której lekarze ze strachu przed wymierzeniem im bezwzględnej kary pozbawienia wolności, bądź nierównomiernego do występku środka karnego, będą obawiali się podjęcia jakiekolwiek ryzyka, jakie przecież wpisane jest w wykonywany przez nich zawód. Nie trzeba bowiem przypominać, iż każdy, nawet najmniej inwazyjny zabieg, obarczony jest jakimś ryzykiem błędu. Przy takich zasadach odpowiedzialności karnej swoich członków, Samorząd będzie do nich apelował o niepodejmowanie się czynności i zabiegów obarczonych ryzykiem stopnia większego niż znikomy.

Wszystko to ma miejsce w szczególnym czasie i okolicznościach. Jesteśmy w trakcie pandemii Covid-19. W trakcie walki z wirusem, którego medycyna dopiero poznaje, a lekarze walcząc o życie zakażonych pacjentów, muszą każdego dnia podejmować ryzyko próbując rożnych rodzajów terapii. Wprowadzając opisane powyżej zmiany zarówno władza ustawodawcza jak i wykonawcza – w taki oto wyszukany i elegancki sposób – „dziękuje” pracownikom ochrony zdrowia, lekarzom w szczególności, za ciężką pracę. Nie takich podziękowań oczekiwaliśmy. Wydaje się, że tak często pokazywane brawa byłyby w zupełności wystarczające.

Już na początku pandemii obawialiśmy się hejtu. I tutaj nie było zaskoczenia. Odnotowano kilkadziesiąt – o kilkadziesiąt za dużo – takich zachowań. Zabolało. Ale to co stało się w poniedziałek to hejt przez duże H. To hejt, który dotknął wszystkich bez wyjątku pracowników ochrony zdrowia, lekarzy w szczególności. Na taki atak zgody Samorządu nie ma.

Apelujemy o zaprzestanie udawania, że nic się nie wydarzyło i o wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych.


Pismo Prezesa NRL do MZ ws. art. 37a kk

Publikujemy pismo Prezesa NRL Andrzeja Matyi do Ministra Zdrowia ws. zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego dokonanej tzw. tarczą antykryzysową 4.0.

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia pdf


Zmiana art. 37a k.k. - wejście w życie i możliwe konsekwencje dla środowiska lekarskiego

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informacje na temat wejścia w życie zmian art. 37a k.k. i możliwych konsekwencji dla środowiska lekarskiego:

1. Wejście w życie nowelizacji art. 37a kodeksu karnego
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. zwana potocznie tarczą antykryzysową 4.0 (tj. ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 22 czerwca 2020 r., została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1086) w dniu 23 czerwca 2020 r.
Ustawa ta wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów.
Art. 38 omawianej ustawy wprowadzający zmiany do kodeksu karnego, m.in. zmianę art. 37a Kodeksu karnego obowiązuje od 24 czerwca 2020 r.

2. Konsekwencje zmiany art. 37a kodeksu karnego
Zmiana art. 37a kodeksu karnego będzie miała wpływ na zasady wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat., co obejmuje m.in. te przestępstwa, które mogą być popełnianie przez lekarzy w związku z wykonywaniem zawodu, takie jak:

 • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.);
 • nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 2 k.k.);
 • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 i 2 k.k.),
 • nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii przez biegłego lub eksperta w postępowaniu karnym lub cywilnym (art. 233 § 4a k.k.).

Wprowadzona zmiana art. 37a kodeksu karnego nie oznacza automatycznie, że w każdej tego rodzaju sprawie będzie orzekana przez sąd kara pozbawienia wolności. Sąd nadal będzie mógł np. warunkowo umorzyć postępowanie, warunkowo zawiesić wykonanie kary albo orzec zamiast kary pozbawienia wolności karę grzywny albo karę ograniczenia wolności – niemniej jednak po nowelizacji kodeksu karnego sąd będzie miał mniejszą niż dotychczas swobodę orzekania.

W ocenie samorządu lekarskiego przekształcenie art. 37a kodeksu karnego znosi tzw. dyrektywę pierwszeństwa kary wolnościowej na rzecz priorytetu kary pozbawienia wolności. Wydaje nam się, że ewentualne odstąpienie od wymierzenia kary pozbawienia wolności sąd będzie uzależniał od tego, jaka byłaby w danej sprawie wysokość kary pozbawienia wolności. Sąd, stosując przepis art. 37a, zapewne powinien najpierw hipotetycznie ustalić wysokość kary pozbawienia wolności, a dopiero potem – jeżeli uzna, że kara ta nie byłaby surowsza od roku – uzasadniać, dlaczego uważa, że zamiast tej kary wystarczająca będzie kara grzywny albo ograniczenia wolności (np. polegająca na potrącaniu od 10 do 25% wynagrodzenia na cel społeczny).

Ponadto, wymierzając karę grzywny albo karę ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności sąd będzie jednocześnie związany koniecznością orzeczenia środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku, co w przypadku lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne może oznaczać m.in. orzeczenie czasowego zakazu wykonywania zawodu lekarza.

3. Zastosowanie znowelizowanych przepisów do czynów popełnionych przed 24 czerwca 2020 r.
W ustawie zwanej tarczą 4.0 brak jest szczególnych przepisów przejściowych odnoszących się do reguł stosowania art. 37a kodeksu karnego w sytuacji, gdy czyn zabroniony popełniony został przed wejściem w życie zmiany art. 37a.

To naszym zdaniem oznacza, że do takiej sytuacji należy stosować ogólną zasadę wynikającą z art. 4 kodeksu karnego, zgodnie z którym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Ustawa względniejsza dla sprawcy to taka, która stwarza możliwość osądu korzystniejszego dla interesów sprawcy – ocena taka musi być dokonana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i wszystkich przepisów kodeksu karnego mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie.
Można więc przyjąć, że co do czynów popełnionych od dnia wejścia w życie przepisów tzw. tarczy 4.0, czyli od dnia 24 czerwca 2020 r., sądy będą stosowały przepisy kodeksu karnego w wersji uwzględniającej nową treść art. 37a i wiążące się z tym konsekwencje, natomiast do czynów popełnionych przed dniem 24 czerwca 2020 r., sąd będzie mógł zastosować przepis art. 37a w dotychczasowym brzmieniu, o ile uzna, że w okolicznościach danej sprawy jest to względniejsze dla sprawcy.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości ws. zmiany art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Szanowni Państwo,
23 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej z przedstawicielami samorządu lekarskiego w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego. Więcej szczegółów: https://nil.org.pl/aktualnosci/4905-spotkanie-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-ws-zmiany-art-37a-kodeksu-karnego-wprowadzonej-w-ramach-tzw-tarczy-antykryzysowej-401111111


Szanowni Państwo,

w dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, podczas którego poruszono aktualną sytuację związaną z podpisaniem przez Prezydenta RP tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu karnego i w tym zakresie, jest w ocenie samorządu lekarskiego, kolejną próbą zaostrzenia odpowiedzialności karnej obejmującą lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne.

Wejście w życie nowelizacji tego przepisu Kodeksu karnego, którego celem jest zmiana zasad wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, będzie bowiem także obejmować te sprawy, w których lekarz niosący pomoc medyczną w sposób nieumyślny popełnia tzw. błąd lekarski.

Trudno się zgodzić z tym, że ustawodawca - bez żadnej publicznej dyskusji - jedną zmianą wpływa na możliwą odpowiedzialność zarówno lekarza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, jak też za przestępstwa takie, jak "pobicie z użyciem noża albo kija bejsbolowego, udział w zbrojnym gangu lub grupie terrorystycznej czy doprowadzenie ofiary do ciężkiego kalectwa w wyniku pobicia".

Mając to na uwadze, podczas spotkania postanowiono o rozpoczęciu akcji informacyjnej skierowanej zarówno do lekarzy i lekarzy dentystów jak i do pacjentów o skutkach, jakie mogą za sobą nieść wprowadzone zmiany. Samorząd lekarski będzie wskazywał lekarzom, aby niosąc niezbędną pomoc pacjentom nie podejmowali nadmiernego ryzyka, które może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności, która może być w związku z wprowadzoną zmianą surowsza niż obecnie.

Jednocześnie, dostrzegając deklarację Ministerstwa Sprawiedliwości o przychylności wobec środowiska medycznego, zwłaszcza w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, samorząd lekarski przekaże stronie rządowej projekt przepisów uwalniających pracowników ochrony zdrowia od odpowiedzialności cywilnej i karnej za uchybienia, nie będące rażącymi, popełnione podczas działań podejmowanych w ramach zwalczania epidemii. Jesteśmy przekonani, że Ministerstwo Sprawiedliwości poprze te rozwiązania i doprowadzi do ich uchwalenia w tak samo szybki sposób, jak miało to miejsce w przypadku ostatnich zmian.

O podjętych działaniach przez samorząd lekarski będziemy informować na bieżąco.

Komunikat znajduje się również na stronie NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/4907-nadzwyczajne-spotkanie-prezydium-nrl-i-prezesow-orl

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


Samorząd lekarski sprzeciwia się zmianom w Kodeksie karnym

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z pismem Prezesa NRL Andrzeja Matyi skierowanym do Prezydenta RP ws. wstrzymania wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

List do Prezydenta RP pdf


Pismo do Prezesa NFZ w spr. projektu zarządzenia dot. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Szanowni Państwo,
Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich!

W załączeniu przesyłam list Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Roberta Stępnia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia p. Adama Niedzielskiego w sprawie założeń przyjętych w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącym określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

W imieniu Pana Prezesa Roberta Stępnia uprzejmie proszę o przekazanie listu środowisku stomatologicznemu w Państwa Izbach.
Z poważaniem
Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Agnieszka Żylińska-Fularz

Pismo do Prezesa NFZ pdf


(10.06.2020)

Publikujemy stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Stanowiska PNRL pdf pdf pdf pdf


(10.06.2020)

Publikujemy pismo Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kierowane do Prezesa ORL w Toruniu.

Pismo Marszałka pdf


(10.06.2020)

Prezentujemy list z podziękowaniami dla Izby Lekarskiej w Toruniu, przesłany nam przez Dyrekcję Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

List SSM pdf


(08.06.2020)

Ministerstwo Zdrowia rozszerza grupę objętych ubezpieczeniem

Szanowni Państwo,
1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało aneks zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS- COV-2, który poszerza krąg osób objętych ubezpieczeniem.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami umowy, oprócz personelu szpitali jednoimiennych, ubezpieczeniu podlegają także lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, w oddziałach zakaźnych szpitali mieszanych. Dodatkowo, ubezpieczeniem objęto lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jest to odpowiedź m.in. na apel samorządów zawodów medycznych, w tym Naczelnej Rady Lekarskiej, o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Pismo MZ do Prezesa NRL pdf

Apel samorządów zawodów medycznych do Prezesa Rady Ministrów pdf


(03.06.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem jaki udzieliła lek. dent. Lidia Zaleska redaktorowi z OKO.press . "Jak wygląda stomatologia publiczna z dala od wielkich miast i tz. „Klinik Stomatologicznych”.

Wywiad z dr Lidią Zaleską pdf


(26.05.2020)

W dniu 27 maja 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Treść stanowiska znajduje się pod tym linkiem.


(26.05.2020)

Publikujemy list otwarty Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyji do p.o. Prezesa Zarządu TVP S.A Pana Macieja Łopińskiego.

List otwarty Prezesa NRL pdf


(26.05.2020)

Stanowisko Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie  w sprawie prawa osób wykonujących zawody medyczne do powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni odpowiednich środków ochrony osobistej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Stanowisko SPMiF ORA pdf


(25.05.2020)

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek Prezesa KPOIL w Toruniu złożony 21 kwietnia 2020 do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Klimatu o wydanie lekarzom i lekarzom dentystom środków ochrony indywidualnej, w tym rękawic, masek, przyłbic, fartuchów i gogli, o charakterystyce i właściwościach gwarantujących efektywne zapobieganie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia pdf


(25.05.2020)

Odpowiedź Prezesa ORL w Toruniu na pismo Prezydium Rady Ordynatorów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

Publikujemy odpowiedź Prezesa ORL w Toruniu na pismo Prezydium Rady Ordynatorów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Pismo Prezydium Rady Ordynatorów pdf

Odpowiedź do Prezydium Rady Ordynatorów pdf


(25.05.2020)

Uaktualnione informacje nt. ubezpieczenia utraty dochodu

Drodzy lekarze i lekarze dentyści,

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy, że broker Mentor S.A. przygotował dedykowaną platformę internetową wyłącznie dla Członków Izby kpoil.mentor.pl, dzięki której istnieje możliwość przystąpienia do programu ubezpieczeń lub przedłużenia ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty, bez konieczności wychodzenia z domu.

Dodatkowo, każdy lekarz zrzeszony w Izbie ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia "Utraty dochodu", które zapewnia wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy, w tym wywołanej koronawirusem. W załączeniu znajdą Państwo ulotkę dotyczącą tego produktu ubezpieczeniowego.

Cały proces odbywa się w pełni online.

Szczegółowe informacje: tel. 56 669 32 78, możliwość przystąpienia do programu: kpoil.mentor.pl.

Oferta Mentor pdf


(22.05.2020)

Lekarze kontra dyrekcja szpitala na Bielanach: przeprosiny albo sąd? Konflikt ostry jak nigdy

Źródło: nowosci.com.pl


(21.05.2020)

rypin


(21.05.2020)

Komunikat Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie jakości maseczek z Fundacji Lekarze Lekarzom

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju.
Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu Polsko – Chińskiej Rady Biznesu, która poleca tylko sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. Wszystkie zamówione produkty posiadają komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.
Przy zakupie wprowadziliśmy najwyższe procedury sprawdzenia wiarygodności dokumentacji oraz jakości zamówionego sprzętu. Strona chińska również przeprowadziła dodatkowe kontrole jakości. Sprowadzone przez nas towary posiadają więcej niż jeden certyfikat jakości oraz złożono nam deklaracje zgodności produktów.
Maski ochronne jak również pozostały sprzęt zostały rozdysponowane pomiędzy 24 Okręgowe Izby Lekarskie, a te przekazały je, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do personelu medycznego oraz placówek medycznych, które w większości już je zużytkowały.

Magda Wiśniewska
Przewodnicząca Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich

Paweł Czekalski
Przewodniczący Zespołu odpowiedzialnego za zakup i dystrybucję sprzętu

Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

(18.05.2020)

W załączeniu prezentujemy treść odpowiedzi KPOIL na oświadczenie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu zamieszczone w "Nowościach" w dniu 13.05.2020 r.

Pismo do Dyrektor WSzZ w Toruniu pdf


(18.05.2020)

Kujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Lekarska serdecznie dziękuje lekarzom Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu za słowa uznania w kwestiach pomocy prawnej i zaopatrzenia w środki ochrony osobistej.


(18.05.2020)

Rozporządzenie RM w sprawie ograniczeń - uwagi Prezydium NRL uwzględnione

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że uwagi Prezydium NRL zgłoszone w stanowisku z dnia 15 maja 2020 r. do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczące konieczności odbywania kwarantanny przez pracowników medycznych przekraczających granicę RP w celu wykonywania zawodu, zostały uwzględnione.

W dniu 16 maja 2020 r. na stronie RCL opublikowany został projekt w wersji skierowanej do podpisu, który nie przewiduje już obowiązku poddania się kwarantannie przez pracowników medycznych wracających do kraju.

Poniżej link do strony RCL z aktualną wersją projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333750/katalog/12686907#12686907.


(13.05.2020)

Oświadczenie CEOM

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

nieprzyjazne zachowania wobec lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia podczas pandemii zdarzają się w licznych krajach i europejskie organizacje lekarzy z inicjatywy CEOM (Europejska Konferencja Izb Lekarskich) opublikowały wspólne oświadczenie w tej sprawie, które przesyłam w załączeniu jako dodatkowe wsparcie naszych działań.

prof. Romuald Krajewski, NRL

Oświadczenie CEOM pdf


(13.05.2020)

Petycja lekarzy dentystów

Delegaci na Krajowy Zjazd - Lekarze dentyści
Szanowni Państwo,

jak omawialiśmy i zdecydowaliśmy na liście Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz podczas obrad Prezydium Komisji Stomatologicznej, niezwykle trudna sytuacja dotycząca świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ oraz - co ważniejsze - brak jakiegokolwiek odzewu ze strony Funduszu zmuszają nas, aby przypomnieć rządzącym o nas i naszych problemach.

https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl

Pod tym adresem jest link do Petycji, jaką kierujemy do Ministra Zdrowia i do NFZ. Petycję podpisują lekarze dentyści udzielający świadczeń gwarantowanych i świadczeniodawcy (jeśli nie są LD). NRL jest tylko (w porozumieniu z Prezesem NRL) organizatorem i przekazującym dane do adresatów Petycji. Proszę państwa wszystkich o rozpropagowanie tego linku. Ukaże się on też na forach internetowych, więc będzie łatwiej, ale liderami informacji o tym powinni być Delegaci izb lekarskich. Petycja jest oparta wyłącznie na formie internetowej - wszystkie czynności wykonane będą siłami NRL.

Andrzej Cisło

Przewodniczący KS NRL


(09.05.2020)

Lekarze z Bielan kontra dyrekcja: konflikt rośnie! Ostre zarzuty Okręgowej Rady Lekarskiej

Źródło:nowosci.com.pl


(07.05.2020)

Pismo Prezydium ORL w sprawie dystrybucji środków ochrony osobistej z Fundacji Lekarze Lekarzom

Prezentujemy pismo Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu kierowane do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dystrybucji środków ochrony osobistej z Fundacji Lekarze Lekarzom.

Pismo do Marszałka pdf


(06.05.2020)

„Lekarzu, ulecz się sam” (Słowo Prezesa - Meritum nr 2/2020)

Wbrew optymistycznym, by nie rzec beztroskim wypowiedziom Głównego Inspektora Sanitarnego, Pana ministra Jarosława Pinkasa, przy pierwszych danych o przypadkach koronawirusa na świecie, weszliśmy „pełną parą” w Polsce w stan epidemii – co było do przewidzenia. Okazało się, że Chiny wcale nie leżą tak daleko. Dlatego Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska (KPOIL) skupiła się niezwłocznie na kilku obszarach działań i aktywności a najważniejsze z nich to:

1. Pomoc rzeczowa dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

Nie jest obowiązkiem izby wyposażanie lekarzy w medyczne środki ochrony osobistej – to zadanie ustawowe administracji państwa i administracji placówek medycznych. Bez względu na ten fakt postanowiliśmy wszelkimi możliwymi środkami i kanałami wspomóc naszych lekarzy i lekarzy dentystów na pierwszej linii frontu, którzy zostali pozostawieni sami sobie – zwłaszcza w pierwszej fazie epidemii. Z darowizn i środków własnych zakupiliśmy i nieodpłatnie przekazaliśmy do tej pory członkom KPOIL ponad dwadzieścia jeden tysięcy masek ochronnych, w tym duże ilości niedostępnych wówczas i bardzo kosztownych FFP2 oraz chirurgicznych i prawie tysiąc przyłbic ochronnych. Podkreślam raz jeszcze, że w tym czasie dostępność środków ochrony osobistej była mocno ograniczona lub zerowa a ich ceny na rynku osiągały wartości niebotyczne. Obecnie jesteśmy w trakcie dystrybucji kolejnych ponad dwudziestu czterech tysięcy masek FFP2, szesnastu tysięcy chirurgicznych, tysiąca sześciuset kombinezonów ochronnych, tysiąca sześciuset gogli i tysiąca sześciuset kolejnych przyłbic ochronnych pozyskanych z Fundacji Lekarze – Lekarzom. W tym miejscu, ogromne podziękowania dla darczyńców i ludzi dobrej woli, zwłaszcza Toruńsko Włocławskiemu Stowarzyszeniu Sędziów „Lustitia”, które przekazało nam kwotę stu dwudziestu siedmiu tysięcy złotych na walkę z koronawirusem i Duszpasterstwu Służby Zdrowia Diecezji Toruńskiej – księdzu Dariuszowi Zagórskiemu i Biskupowi Wiesławowi Śmiglowi. W Naczelnej Izbie Lekarskiej już na początku stanu epidemicznego powołano specjalny zespół, w składzie którego uczestniczę, który poprzez Fundację Lekarze – Lekarzom:

 1. ze środków własnych NIL – dwóch milionów złotych,
 2. odpisów ze składek OIL – miliona trzystu tysięcy złotych, i, w głównej mierze,
 3. darowizny Kulczyk Foundation, Pani Dominiki Kulczyk – w kwocie dwudziestu milionów złotych, zorganizował zakup w Chinach i wypracował zasady dystrybucji środków ochrony osobistej, które trafiły do wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich w Polsce, w tym KPOIL i są właśnie dystrybuowane wśród personelu medycznego i do szpitali w regionie.

2. Pomoc prawna.

Nasi prawnicy i rzecznik praw lekarza pracują dla Państwa nieprzerwanie. Ponad dwudziestu adwokatów „pro bono” pozostaje do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach związanych z epidemią. Ich grafiki i kontakty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej i facebook’u. W tym miejscu serdeczne podziękowania dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu i Pana Dziekana Wiktora Indana Pykno za tę inicjatywę. Na bieżąco monitorujemy i reagujemy na wszelkie nieuzasadnione próby łamania praw lekarzy i lekarzy dentystów wykorzystujące czas epidemii. Zamieszczamy stale aktualizowane informacje i rozwiązania prawne dotyczące stanu epidemii oraz systemowe rozwiązania administracji państwa takie jak Tarcza Antykryzysowa, stanowiska, apele, rekomendacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i, oczywiście, nasze samorządowe.

3. Przepływ i dostęp do informacji.

Usprawniliśmy przepływ informacji pomiędzy KPOIL i lekarzami wykorzystując dodatkowo takie narzędzia jak facebook, inne portale społecznościowe i komunikatory oraz e-mail’ową korespondencję. Cały czas poszerzamy bazę e-mail’ową i telefoniczną naszych lekarzy i lekarzy dentystów. W zaistniałej sytuacji to niezmiernie ważne – apeluję ponownie o aktualizację Państwa danych kontaktowych. Robimy to w najprostszy możliwy sposób: na adres e-mail’owy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysyłamy e-mail z naszym numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem, o treści aktualizacja danych lub robimy to  telefonicznie. Pełna baza kontaktowa pozwoliw bezpośredni sposób docierać do wszystkich Państwa.

4. Praca ciągła Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

Działamy poprzez platformę multimedialną, co pozwala na natychmiastowe reagowanie na zmieniającą się dynamicznie sytuację. Biuro KPOIL, które również pracuje zdalnie, ale także w codziennym systemie dyżurowym pozostaje stale do Państwa dyspozycji. Wydłużone zostały również godziny pracy w niektóre dni. Wiem, że wszyscy są już teraz mocno zmęczeni. Niestety jeszcze długo pozostanie nam pracować i żyć w nowej rzeczywistości. Jak długo? – tego do końca nie wie nikt. Nie ulegajmy negatywnym emocjom. Nic tak nie pomaga w trudnym czasie jak zgoda i rozsądek.

Wojciech Kaatz
Prezes KPOIL w Toruniu


(06.05.2020)

Pismo Prezesa NRL do Rzecznika Praw Obywatelskich

Publikujemy pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pismo do RPO pdf


(04.05.2020)

Pismo Prezydium ORL w Toruniu w sprawie zarządzenia wewnętrznego nr 77/2020 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Koleżanki i Koledzy!

Informuję, że Lekarze pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu już kilka dni temu zwrócili się oficjalnie do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z prośbą o pomoc w związku z ogromną niepewnością dotyczącą ich sytuacji prawnej, możliwości pracy i zatrudnienia po wprowadzeniu przez dyrekcję WSzZ zarządzenia wewnętrznego „nr 77” oraz bezprawnego ultimatum wobec lekarzy w sprawie ograniczenia ich miejsca pracy tylko do jednego, samych warunków pracy i wynagrodzenia. Niezależni prawnicy, biuro prawne Izby Gdańskiej oraz nasze biuro prawne przygotowały wyczerpujące opinie na ten temat - jednoznacznie wskazujące, że zarządzenie Pani dyrektor „mija się z prawem” (do wglądu na stronie KPOIL i FB). Dzisiaj, w związku z informacją od lekarzy o przygotowywanych niekorzystnych aneksach do umów dla wszystkich lekarzy z WszZ, które zmuszeni byliby podpisać mamy kolejne zgłoszenia lekarzy z BIELAN z prośbą o pomoc i reakcję KPOIL. Przygotowaliśmy w tej sprawie pisma do Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego i dyrektora WSzZ Pani Sylwii Sobczak z żądaniem niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i natychmiastowego anulowania bezprawnych ograniczeń. Prezentujemy je poniżej. KPOIL wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań nieposiadających podstawy prawnej w stosunku do naszych lekarzy członków KPOIL w Toruniu. Prosimy o zgłaszanie do KPOIL lub naszego Rzecznika Praw Lekarza wszelkich przejawów prób łamania praw wobec lekarzy.
Prezes ORL w Toruniu, Wojciech Kaatz

Pismo Marszałek pdf

Pismo Dyrektor pdf

Opinia prawna z załącznikami pdf pdf pdf


(30.04.2020)

Opinia prawna dotycząca ograniczenia swobody wykonywania zawodu lekarza przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.04.2020 r.

Prezentujemy opinię prawną dotyczącą wprowadzenia ograniczenia swobody działalności gospodarczej osób wykonujących zawód medyczny i części placówek medycznych w drodze rozporządzenia autorstwa mec. Karola Kolankiewicza z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, oraz mec. Krzysztofa Izdebskiego z KPOIL w Toruniu.

Opinia prawna pdf

Oświadczenie lekarza word


(29.04.2020)

(AKTUALIZACJA z 29.04.2020) Zarządzenie kierownictwa szpitala w sprawie jed(y)nego miejsca pracy – opinia prawnika K-POIL - w świetle treści rozporządzenia MZ z dnia 28.04.2020

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu otrzymuje szereg niepokojących sygnałów dotyczących zarządzenia, które w ostatnich dniach zostało wydane przez dyrektora jednego z miejscowych szpitali.

Treść tego zarządzenia w sposób arbitralny oraz - w pewnym zakresie - wątpliwy prawnie reguluje szereg kwestii, związanych z pracą personelu medycznego.

KPOIL informuje, iż treść przedmiotowego zarządzenia poddawana jest aktualnie szczegółowej analizie prawnej, o której wynikach będą Państwo sukcesywnie informowani - poprzez komunikaty umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

W tym miejscu należy zasygnalizować, iż poważne wątpliwości prawne budzą w szczególności kwestie:

 1. Wprowadzenia jednostronną decyzją dyrekcji szpitala - faktycznego zakazu konkurencji, którym obarczeni będą pracownicy medyczni szpitala.
 2. Sposobu regulacji kwestii powierzenia pracownikom medycznym pracy innej, niż określona w umowach łączących pracownika ze Szpitalem.
 3. Wprowadzenia obowiązku pozostawania personelu medycznego w ciągłej gotowości do świadczenia pracy.
 4. Brak określenia czasu obowiązywania zarządzenia.

Poważne zastrzeżenia budzą także zapisy końcowe zarządzenia, które grożąc odpowiedzialnością karną oraz pracowniczą za niestosowanie się do jego treści, wywierają niedopuszczalną presję na jego adresatach.

Poniżej, w plikach pdf, mogą Państwo zapoznać się z analizą prawną, dotyczącą powyższych kwestii.

Analizy prawne dotyczące zakazu konkurencji pdf pdf pdf


(29.04.2020)

Przekazujemy pisma Włocławskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów wystosowane do NFZ w sprawie zmiany realizacji kontraktów w ramach NFZ - do ewentualnego wykorzystania

Pismo przewodnie pdf

Pismo do NFZ z podpisami pdf


(29.04.2020)

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju może być wydatnym wsparciem przedsiębiorstwa prowadzonego przez lekarza. Więcej informacji na stronie: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/praktyka-lekarska/4775-tarcza-pfr.


(28.04.2020)

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy - przypominam o akcji zainicjowanej przez Małopolską Izbę Lekarską w Krakowie i Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Lekarską w Toruniu wysyłania wniosków/gotowców do właściwych ministrów: Zdrowia, Aktywów Państwowych i Ministra Klimatu celem wydania poleceń Agencji Rezerw Materiałowych, by ta wydawała wszystkim wnioskodawcom (lekarzom i lekarzom dentystom) środki ochrony indywidualnej. Wzorcowe dokumenty gotowe do użycia znajdują się na stronach Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby lekarskiej w Toruniu. Proszę korzystać wedle woli. Gorąco zachęcam do propagowania tej inicjatywy - im więcej lekarzy i lekarzy dentystów wyśle wnioski tym oczywiście lepiej.

Wojciech Kaatz

Prezes KPOIL

Wniosek KPOIL pdf

Wniosek kierowany do Ministra Aktywów Państwowych word

Wniosek kierowany do Ministra Klimatu word


(28.04.2020)

Poszukiwani lekarze do realizowania usługi wystawiania kart zgonu osobom podejrzanym o zakażenie wirusem

Zgłoszenia chętnych wyłącznie bezpośrednio do starostwa powiatowego poprzez dane kontaktowe podane w treści załączonego pisma.

Pismo Starostwo Powiatowe pdf


(28.04.2020)

Ministerstwo Zdrowia kolejny raz obniża - bez merytorycznego uzasadnienia - wyceny  procedur  wykonania testów  na  obecność  wirusa  SARS-CoV-2

Publikujemy stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Stanowisko Prezydium NRL pdf


(28.04.2020)

Wniosek Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Zdrowia  o  modyfikację  wydanych  w  dniu  24  marca  br.  "Zaleceń  postępowania przy  udzielaniu  świadczeń  stomatologicznych  w  sytuacji  ogłoszonego  na  terenie Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  epidemii  w  związku  z  zakażeniami  wirusem  SARS-CoV-2" - teleporady i zwiększenie limitu odpadów

Wniosek Prezesa NRL pdf


(27.04.2020)

Apel Prezydium NRL  o  niezwłoczne  przedstawienie środowisku  lekarzy  dentystów  propozycji  zasad  udzielania  świadczeń  przynajmniej  na okres do końca 2020 r.

Prezentujemy apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej kierowany do Ministra Zdrowia.

Apel Prezydium NRL pdf


(27.04.2020)

Stanowisko Rzecznika Praw Lekarza w sprawie ostracyzmu społecznego dotykającego lekarzy w czasie epidemii

Publikujemy stanowisko Rzecznika Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie ostracyzmu społecznego dotykającego lekarzy w czasie epidemii.

Stanowisko RPL pdf


(24.04.2020)

Ministerstwo Zdrowia uznaje COVID-19 za chorobę zawodową

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 30 marca br. skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznawania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, Ministerstwo Zdrowia (do którego apel został przekazany) wyraźnie uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Pismo z Ministerstwa w załączeniu.
Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Pismo Ministerstwo Zdrowia pdf


(23.04.2020)

Zgłaszanie zarażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów - komunikat

Szanowni Państwo,
zapraszam do zapoznania się z komunikatem członka Prezydium NRL, Przewodniczącego KEL prof. Andrzeja Wojnara o możliwości indywidualnego zgłaszania się do Naczelnej Izby Lekarskiej przez lekarzy oraz lekarzy dentystów w przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2:
https://nil.org.pl/aktualnosci/4713-zglaszanie-zarazen-koronawirusem-wsrod-lekarzy-i-lekarzy-dentystow
Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji.

Z poważaniem
Marek Jodłowski
Sekretarz NRL


(20.04.2020)

Tarcza antykryzysowa - kompendium: samozatrudnienie, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Pod tym linkiem znajduje się kompendium dotyczące tarczy antykryzysowej dla samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


(17.04.2020)

Zarządzenie kierownictwa szpitala w sprawie jed(y)nego miejsca pracy – opinia prawnika K-POIL

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu otrzymuje szereg niepokojących sygnałów dotyczących zarządzenia, które w ostatnich dniach zostało wydane przez dyrektora jednego z miejscowych szpitali.

Treść tego zarządzenia w sposób arbitralny oraz - w pewnym zakresie - wątpliwy prawnie reguluje szereg kwestii, związanych z pracą personelu medycznego.

KPOIL informuje, iż treść przedmiotowego zarządzenia poddawana jest aktualnie szczegółowej analizie prawnej, o której wynikach będą Państwo sukcesywnie informowani - poprzez komunikaty umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

W tym miejscu należy zasygnalizować, iż poważne wątpliwości prawne budzą w szczególności kwestie:

 1. Wprowadzenia jednostronną decyzją dyrekcji szpitala - faktycznego zakazu konkurencji, którym obarczeni będą pracownicy medyczni szpitala.
 2. Sposobu regulacji kwestii powierzenia pracownikom medycznym pracy innej, niż określona w umowach łączących pracownika ze Szpitalem.
 3. Wprowadzenia obowiązku pozostawania personelu medycznego w ciągłej gotowości do świadczenia pracy.
 4. Brak określenia czasu obowiązywania zarządzenia.

Poważne zastrzeżenia budzą także zapisy końcowe zarządzenia, które grożąc odpowiedzialnością karną oraz pracowniczą za niestosowanie się do jego treści, wywierają niedopuszczalną presję na jego adresatach.

Poniżej, w pliku pdf, mogą Państwo zapoznać się z analizą prawną, dotyczącą kwestii, opisanej w punkcie 1. Kolejne, szczegółowe opinie prawne, dotyczące przedstawionych powyżej punktów, będą w najbliższych dniach umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

Analiza prawna dotycząca zakazu konkurencji pdf


(16.04.2020)

Baza danych kontaktowych PSSE

Szanowni Państwo,
publikujemy bazę danych kontaktowych PSSE, którą przekazał nam jej twórca dr Jakub Olędzki (plik bazy danych znajduje się pod linkiem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YdM2wZlxF3Vs9Fx3T5ReXICwt3WjJIA_DPVD3YAB84I/edit?usp=sharing).

Dostęp jest bezpłatny. Pan Doktor ją cały czas uzupełnia. W celu skorzystania z bazy należy ją zapisać na lokalnym dysku. Drobna uwaga od informatyków NIL: Proszę pamiętać, aby przy ściąganiu aktualnego dokumentu przeskanować plik programem antywirusowym i unikać włączania makr.

Dołączamy również link do listy laboratoriów COVID-19 (jest ona na bieżąco aktualizowana): https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid-19


(16.04.2020)

Powszechny dostęp do testów dla personelu medycznego

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr 18/20/P-VIII, dotyczący konieczności zapewnienia powszechnego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu, 15 kwietnia br. Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które doprecyzowuje zasady rozliczania kosztów testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Jak informuje NFZ:

 • Dostępność testów dla personelu medycznego jest powszechna.
 • Nie ma ograniczeń sugerujących, że badania dotyczą wyłącznie pracowników medycznych i pacjentów szpitali jednoimiennych.
 • Rozliczanie i finansowanie kosztów poniesionych testów będzie następowało poprzez podmioty wpisane do wykazu ogłaszanego przez wojewodę, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny (listy podmiotów publikowane są na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid).
 • Decyzje o skierowaniu osoby na badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2, pozostają w kompetencjach lekarzy zlecających badanie.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia, jako publiczny płatnik, gwarantuje i w pełni zabezpiecza finansowanie badań oraz wszystkich świadczeń związanych z leczeniem COVID-19.

Link do zarządzenia: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-592020dsoz,7170.html


(14.04.2020)

Komunikat - Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Czy np. specjalistę ginekologa można skierować do pracy na oddziale zakaźnym? Czy to możliwe i na jakich warunkach? Takie wątpliwości – bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta i lekarza – zostały zgłoszone Naczelnej Izbie Lekarskiej. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uregulowanie tej sprawy w odniesieniu nie tylko do lekarzy ale także innych zawodów medycznych. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia podzieliło wątpliwości prawne Prezesa NRL. Wynika z tego, że pracodawca nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i decyzje powinien podejmować w oparciu o konkretne okoliczności, w szczególności z uwzględnieniem zakresu powierzonych faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w umowie o pracę.

W związku z pojawiającymi się informacjami ze strony lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych o przypadkach powierzania im innej pracy niż określona w umowie o pracę - w sytuacji nakładania przez wojewodów na zatrudniające ich podmioty obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości oraz przygotowania miejsc na oddziałach do hospitalizacji zakażonych z pozytywnym wynikiem - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia o rozważenie zasadności uregulowania trybu kierowania lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne w tych sytuacjach.

Przypomnieć należy, że owe polecenia wynikają z art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19, który de facto wprowadza odrębny tryb od określonego w art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, skutkujący w praktyce kierowaniem lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne do pracy innej niż określona w umowie o pracę, przy czym nie odsyła on do art. 47 ww. ustawy, (przewidującego tryb kierowania pracowników podmiotów leczniczych do pracy "przy zwalczaniu epidemii" w ramach decyzji wojewody z określonymi w tym przepisie skutkami, również finansowymi). W tej sytuacji zaistniały wątpliwości co do podstawy prawnej powierzania innej pracy m.in. lekarzom (np. specjalistów ginekologów kierowano do pracy na oddziałach zakaźnych).

W ocenie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej potrzeba doprecyzowania przepisów w przedmiotowym zakresie wynika zarówno z dbałości o życie i zdrowie pacjentów, jak również z troski o zapewnienie lekarzom i innym osobom wykonującym zawód medyczny bezpieczeństwa prawnego w związku z wypełnianiem zadań publicznych.

W piśmie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia podzielił wątpliwości prawne przekazane przez Prezesa NRL, wskazując iż ocena adekwatnych działań ze strony pracodawców nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i powinna być jednak dokonywana w oparciu o konkretne okoliczności jego dotyczące, w szczególności zakres powierzonych mu faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w jego umowie o pracę.

Dodatkowo Minister Zdrowia zwrócił uwagę na wprowadzoną od 1 kwietnia 2020 r. zmianę ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wyniku której lekarz stażysta oraz lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne mogą, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zostać skierowani do realizacji innych zadań niż wynikające odpowiednio z programu stażu albo programu specjalizacji odpowiednich do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza. Na wniosek lekarza okres wykonywania powyższych działań może zostać zaliczony do okresu odbywania odpowiednio stażu albo szkolenia.

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia pdf

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa NRL pdf


(08.04.2020)

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne - skierowany do lekarzy dentystów; jest odpowiedzią na projekt NFZ

Publikujemy projekt Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Projekt Stanowiska PNRL pdf


(03.04.2020)

Rozwiązania prawne ZUS w ramach tzw. "Tarczy Antykryzysowej"

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz na stronie:www.zus.pl w zakładce – Aktualności - Tarcza Antykryzysowa. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Na stronie www.zus.pl znajdują się również informacje w zakresie ulg oferowanych dla przedsiębiorców w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.
Składając wniosek szczególną uwagę należy zwrócić, aby zawierał on pełne dane identyfikacyjne wnioskującego takie jak imię, nazwisko, identyfikator numeryczny – PESEL / NIP, adres. Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii.

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Osoby, które zawarły umowy cywilnoprawe i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, mogą wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów.

O to świadczenie mogą ubiegać się osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Aby otrzymać wsparcie trzeba spełnić nw. warunki:

 • wykonywać z umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) - wówczas to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • osoba nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • trzeba mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Odroczenie terminu płatności składek bez opłaty prolongacyjnej

Wszyscy płatnicy składek mogą się ubiegać o odroczenie terminu płatności składek bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
Wydział Organizacji i Analiz
ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń
tel. 56 610 94 69
502 007 756

Tarcza antykryzysowa ZUS pdf    Świadczenie postojowe pdf
Ulga w składkach ZUS pdf    Świadczenie postojowe - umowa cywilnoprawna pdf
Zwolnienie ze składek pdf    Świadczenie postojowe - karta podatkowa pdf

 


(03.04.2020)

Ubezpieczenie - komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z docierającymi do Sekretariatu NIL sygnałami, które mogą wprowadzać w błąd środowisko lekarskie, informujemy, że zawarta przez Ministerstwo Zdrowia i PZU umowa ubezpieczenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i pozostałego personelu medycznego pracującego w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (o czym informował portal pielegniarki.info.pl oraz „Gazeta Ubezpieczeniowa" gu.com.pl) nie była konsultowana z Naczelną Izbą Lekarską.

Pragniemy zwrócić uwagę, że umowa ta obejmuje tylko osoby z wytypowanych szpitali jednoimiennych przeznaczonych do opieki nad zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, podczas gdy ryzykiem objęte są wszystkie osoby z personelu medycznego udzielające świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Z tego powodu przedstawiciele samorządów zawodów medycznych wczoraj, tj. 1 kwietnia br. skierowali apel do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. W dokumencie tym zapisano m.in.: „Samorządy zawodów medycznych apelują do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia. Z uwagi na rozszerzający się zasięg epidemii, bezobjawowy przebieg zakażania u zdecydowanej większości osób oraz konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa."

Dokument podpisany został przez prezesów: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Izby Fizjoterapeutów dostępny jest na www.nil.org.pl.

Pragniemy dodać, że w dniu 26 marca br. Prezydium NRL zwróciło się z apelem do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pomoc dla rodzin w wypadku śmierci lub ciężkiej choroby osoby biorącej udział w bezpośrednim niesieniu pomocy w okresie epidemii, który również dostępny jest na stronie www.nil.org.pl.

Z poważaniem,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


(02.04.2020)

Określanie przyczyn zgonów w czasie pandemii - komunikat NROZ

KOMUNIKAT NACZELNEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ WS. OKREŚLANIA PRZYCZYN ZGONÓW W CZASIE PANDEMII

W dniu 26 marca 2020 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny opublikował wytyczne dotyczące określania przyczyn zgonów. W dniu 1 kwietnia 2020 r. dokonał modyfikacji tych wytycznych.

Wytyczne być może są związane z pojawiającymi się wątpliwościami o poprawności podawanych do publicznej wiadomości danych o zgonach związanych z zakażeniami SARS-CoV-2.
Sporządzenie przez lekarza karty zgonu jest niewątpliwie orzeczeniem (zaświadczeniem), o którym mowa w naszej ustawie (art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) i w Kodeksie Etyki Lekarskiej (art. 41). Szczególnie w okresie epidemii ważnym jest, aby lekarze dokumentujący przyczynę zgonu stosowali jednolite zasady w zakresie właściwego wyboru wyjściowej przyczyny zgonu.
Poprawione wytyczne umożliwiają lekarzowi orzeczenie COVID-19 jako wyjściowej przyczyny zgonu na podstawie pełnej wiedzy opartej także o rzetelnie zebrany wywiad lekarski, a nie tylko o wynik testu. Te wytyczne są do zastosowania również w sytuacji zgonów przedszpitalnych.

Orzekając opierajmy się o starannie zgromadzone fakty, nie poddajmy się naciskom osób nieposiadających pełnej wiedzy o chorym, wówczas wątpliwości co do danych tworzonych na podstawie naszych orzeczeń nie będzie.

Zwolnienie z obowiązku umieszczania kodów ICD-10 nie oznacza, że musimy od tego odstąpić.

PZH: Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19 [1]
Link: https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/wytyczne-do-karty-zgonu-01.04.2020-1.pdf


(31.03.2020)

Handbook "Covid-19 zapobieganie i leczenie"

W załączonym pliku - Handbook "COVID-19 zapobieganie i leczenie" - zgodna z doświadczeniem klinicznym publikacja mogąca wesprzeć walkę z epidemią. Aktualizowana codziennie wersja znajduje się na stronie: www.alfamedica.pl.

COVID-19 zapobieganie i leczenie pdf


(30.03.2020)

Prośba o przesyłanie informacji o przypadkach zarażenia lekarza lub lekarza dentysty

Poniżej publikujemy pisma Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Koordynatora przepływu informacji o przypadkach zarażenia lub podejrzenia o zarażenie lekarza lub lekarza dentysty. Bardzo prosimy o ich lekturę i o dane - jeśli wystąpiły - zgodnie z załączonym wzorem raportu. Dane prosimy przekazywać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pismo Prezes NRL pdf

Pismo koordynator NRL pdf

Raport koronawirus word


(30.03.2020)

Stanowisko i Apel Prezydium NRL z dnia 28.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

publikujemy stanowisko i apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 marca 2020 r.:

 • sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie,
 • do NFZ o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprow- do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Stanowisko Prezydium NRL pdf

Apel Prezydium NRL pdf


(29.03.2020)

Wzór pisma do NFZ w sprawie niemożliwości wypełniania kontraktów

Lekarze dentyści,
w związku z zapowiedziami kontroli NFZ w gabinetach dentystycznych, zamieszczamy poniżej edytowalny wzór pisma do NFZ w sprawie niemożliwości bezpiecznego wypełniania kontraktów ze względu na brak środków ochrony osobistej.

Wzór pisma do NFZ word

   

PRO MEMORIA

leks bozena

Bożena Leks

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 czerwca 2020 r. zmarła Pani dr Bożena Leks, lat 56. Absolwentka rocznika 1990 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalista pediatrii. Zawodowo związana z NZOZ "Twój Lekarz" w Chełmnie. Miłośniczka dwóch kółek, motocyklistka, współzałożycielka Motocyklowego Klubu Lekarzy MOTOBRIDGE.

   

Najbliższe szkolenia  

   

 

Tutaj jest miejsce

 

na Twoją reklamę!

 

 

Szczegóły

 

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-19.00
Wtorek  10.00-16.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-19.00
Piątek  10.00-15.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
1469887
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
238
749
8599
7428
3090
32335
1469887

Online (15 minutes ago):17

IP:3.233.229.90
   

#NieDlaZmianArt37aKK